MKSZ

Rybnik

Aktualności

Walne zebranie 05.02.2021

Przypominamy o Walnym Zebraniu Członków Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku w dniu 05.02.2021, które w obowiązującym reżimie sanitarnym rozpocznie się o godzinie 18.00

Rozdział III (Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki)

§ 11 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złożyła pisemną deklarację członkowską, uiściła wpisowe w ustalonej wysokości oraz opłaca składki członkowskie i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
2. Członkiem Klubu mogą być także dzieci i młodzież do 18 roku życia uczestnicząca w działalności Klubu po uzyskaniu pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych. Członkowie Ci nie posiadają prawa wyborczego do statutowych organów Klubu i prawa do udziału w glosowaniu nad uchwałami.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybierani do władz Klubu,
b) poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
c) uczestniczyć w zebraniach Klubu,
d) korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
e) reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych, f) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Klubu, a wynikających z działalności Klubu.
4. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b) regularne opłacanie składek członkowskich, za wyjątkiem członków honorowych,
c) branie czynnego udziału w pracach Klubu,
d) stałe podnoszenie swego poziomu sportowego i etycznego,
e) godne reprezentowanie barw Klubu,
f) dbałość o mienie Klubu.
5. Członkostwo w Klubie nabywa się przez przyjęcie zgłoszonej kandydatury, przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *